ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatás

A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, de a Vásárlási és Szállítási Feltételek elfogadását jelenti. A teljesítésig azonban szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. A felek közötti szerződés az áru megvásárlása során a termék ellenértékének kifizetésével jön létre, erre való tekintettel a személyesen, üzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.

A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő, terméktípustól függően a megfelelő jogszabály által meghatározott ideig őrzi és hozzáférhetővé teszi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az ügyfél a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014(II.26) kormányrendelet tartalmazza. Eszerint Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Tehát elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. A kézhezvétel időpontja:

  • bolti átvétel esetében a rendelésben foglalt termék/termékek személyes bolti átvételének időpontja,
  • házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja.

Ezen időpont a nyugtával/számlával, ill. a futártól kapott bizonylattal, vagy ezek másolatával igazolható. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

45/2014(II.26) kormányrendelet erre vonatkozó része:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg

 (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4)15 Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles határidőn belül eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

White Moon Shop (kisadózó)

1095, Boráros tér 7

e-mail: whitemoonshop99@gmail.com

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a GLS fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni)

A visszatérítés során az ügyfél átal megadott bankszámlaszámra utaljuk vissza. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli, amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ebben az esetben nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

  1. Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
  2. Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
  3. Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
  4. Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
  5. Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

Nyilatkozat-minta

Nyilatkozat-minta: a fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja ezen nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

(http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc)

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza. Írásbeli elállás esetén elegendő 14 napon belül az elállási nyilatkozatot elküldeni részünkre.)

Címzett:3  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

———————————————

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő

További információ:


– Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk 2013 évi V. törvény és a 19/2014 (IV.29) kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

– Az Octavia Fashion Kft, megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a szolgáltató felelősségére a 45/2014 (II.26) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

– A szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

– A megrendelés haladéktalanul visszaigazolásra kerül (ha nem érkezik meg 48 órán belül, a megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik), ez azonban semmilyen kötelezettség-vállalást nem ró a szolgáltatóra.

– A fogyasztó a törvényben biztosított jogáról érvényesen nem mondhat le. A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának elfogadását.

– Kérjük a termék dobozát lehetőség szerint valamilyen csomagolóanyaggal beburkolni.